Så började det

På 1970-talet drog en väckelsevåg, vanligen kallad "den karismatiska väckelsen", igång i Sverige. Bara något årtionde senare kom en annan våg av väckelse och berörde församlingen, vanligen kallad "Trosrörelsen". Inte långt därefter un der 1990-talet kom ytterligare en våg av den helige Ande och sköljde över hela världen och även Sverige, vanligen kallas "Toronto-välsignelsen".

De olika vågorna från Anden hade med sig olika saker: en medvetenhet om Andens närvaro och utrustning, en större tilltro och förståelse för Ordet och tron och behovet av att personligen erfara och möta Herrens Ande (för att nämna några).

Alla dessa vågor hade sina rötter i väckelse kristendom som speciellt kom att utvecklas i efter reformatorisk tid, när de lutherska/reformerta kyrkorna hade stagnerat efters sin brytning med den katolska kyrkan.

Fokus flyttades från kyrka och sakrament till individen och individens personliga erfarenhet och upplevelse av Herren. Alla som är med i församlingen behöver få ett personligt möte med Herren och bli födda på nytt innan de kan betecknas vara kristna och tillhöra församlingen.Det räckte inte med att bli döpt som barn, utan personlig tro var nödvändig för frälsningen.

Efter detta kom självklart olika väckelserörelser som så småningom utmynnade i vad vi kan kalla pings-karistmatisk kristendom där både behovet av den personliga tron och pånyttfödelsen kombineras med en tro på Andens närvarande verksamhet genom och ibland de troende idag. Dessa var rötterna som de tre ovan nämnda vågorna hade.

Dessa tre vågor (och naturligtvis många mindre) har kraftfullt påverkat Kristi kropp i Sverige, men på senare år har mycket av ivern och medvetenheten om vad Herren gett genom detta väckelse-karismatiska arv tonat av och många andra betoningar har istället trätt fram.

Med tanke på detta började pastorerna Gunnar och Linda Bergling (grundare av Församlingen Arken i Kungsängen) fundera kring hur man skulle kunna stärka och bevara det arv av väckelse som faktiskt finns i vårt land. En viktig aspekt var ockåså att det finns Gudsmän och Gudskvinnor som har en stor erfarenhet av att vandra med Herren under många år i tjänst. Det kändes viktigt att dessa skulle kunna ge vidare av denna erfarenhet till en kommande generation.

När Gunnar och Linda började fundera på detta beslutade de sig för att samla en del av de mest inflytelserika och erfarna kristna förkunnarna och ledarna inom just detta område. Man samlades och samtalade om hur man skulle kunna ge vidare, bevara och förstärka det väckelse-karsmatiska arvet. Resultatet av dessa samtal och mycket bön som var förenad med dem, blev det vi idag kallar NNVK (Nationellt Nätverk för Väckelse Kristendom).